Jaarverslag 2018 van de vereniging voor Dorpsbelangen Jistrum-Skûlenboarch

Door: Peter van der Werf, secretaris
Samenstelling huidig bestuur
Voorzitter: Rinze Bergsma   Algemeen lid: Djoke van der Veen
Secretaris: Peter van der Werf     Algemeen lid: Jan Wagenaar
Penningmeester: Gerrie Hoeksma     Algemeen lid: Afke Pals

De samenstelling van ons bestuur is in 2018 niet gewijzigd. Gelukkig is Afke Pals na een ziekteperiode weer
teruggekeerd in ons bestuur. Het bestuur is in deze verslagperiode elf keer bijeen geweest. Onderstaand een
opsomming van projecten, activiteiten, commissies en overige zaken waar vereniging Dorpsbelangen in 2018 in
meer of mindere mate bij betrokken was:

Blauwhoek
Het project Blauwhoek is door DB indertijd(2013) uitbesteed aan de commissie Blauwhoek. Deze commissie

heeft in samenwerking met de gemeente het plekje weer geschikt gemaakt als Swemmersplak en er een prach-
tig geheel van gemaakt waar het dorp nog steeds trots op is. Het (groen)onderhoud heeft DB uitbesteed aan

WSF d’Ald Feart. Een groot deel van de vaste financiële vergoeding van de gemeente die we daarvoor krijgen
wordt daarom doorgegeven aan de watersportvereniging. Deze constructie werkt naar ieders tevredenheid.
Overigens pacht DB het terrein op en rondom Blauwhoek van een 2-tal eigenaren. In ruil daarvoor mag DB het
riet oogsten(uitbesteed) zodat de kosten van de pacht deels gecompenseerd worden.

Infrastructuur
De gemeente heeft in 2018 gedeeltes van de Meren en de Joost Wiersmawei herstraat. Vaak is dit gepland
onderhoud maar soms wordt het onderhoud naar voren gehaald op verzoek van omwonenden of van DB. Het
herstraten van genoemde gedeeltes was mede ingegeven door de schade die was ontstaan doordat Jistrum
als omleidingsroute werd gebruikt tijdens de afsluiting van de Koaten in 2017. Bovendien heeft DB pogingen
gedaan om inzicht en inspraak te krijgen in de geplande aanpassingen van de Rijksstraatweg. Deze weg valt
echter onder verantwoordelijkheid van de provincie en zij zijn van mening dat wij niet echt partij zijn en dat het
volstaat direct omwonenden in de plannen te betrekken.

De brug bij Skûlenboarch. Het jaartal 2018 werd eerder genoemd als vervangingsjaar van de brug maar wij ma-
ken ons inmiddels zorgen of de brug wel zal worden vervangen. De gemeente deelt onze zorg maar hebben in

deze weinig meer in te brengen aangezien alle oeververbindingen van de vaarweg Lemmer-Delfzijl in handen
van de rijksoverheid zijn.

Groenonderhoud
DB streeft ernaar om in ieder geval één keer per jaar met de verantwoordelijk ambtenaar een ronde te doen in
Jistrum om aan te geven waar volgens ons het groenonderhoud beter kan. In 2018 hebben wij dat voor het eerst
gedaan.

Dodenherdenking
Elk jaar organiseert Dorpsbelangen in samenwerking met enkele vrijwilligers de dodenherdenking. Dit jaar
praatte in de Markant Jan van der Meer uit Drogeham de herdenking aan elkaar en droegen kinderen van de
Jistrumer scholen gedichten voor. De zeer goed bezochte herdenking werd afgesloten door het blazen van de
“last post” door de muziekvereniging Joost Wiersma, gevolgd door 2 minuten stilte en klokgelui van de kerk.

Energie
In 2018 is vanuit DB een dorpsenergiecoöperatie opgezet die de in 2016/2017 geïnitieerde plannen om op de
daken van de boothuizen van WSF d’Ald Feart zonnepanelen te gaan plaatsen, vaste vormen moet gaan laten
aannemen. Deze coöperatie, de SinneSkeppers, is in 2018 i.s.m. WSF d’Ald Feart vooral bezig geweest met het
regelen van de ingewikkeld eigendomssituatie zodat alle rechten van alle betrokkenen gewaarborgd zijn. Begin
2019 moet dit proces zijn afgerond en kan later hopelijk begonnen worden met het plaatsen van zonnepanelen.

Nieuwbouw Jistrum
In het verleden heeft DB meermaals bij de gemeente aangegeven dat we niet op slot willen worden gezet. Dit
blijven wij doen aangezien wij van mening zijn dat zowel jongeren als ouderen de kans moeten hebben in het
dorp te blijven. Hiervoor moeten er betaalbare mogelijkheden beschikbaar zijn voor nieuwbouw. In 2019 zetten
wij dit punt opnieuw bij B&W op de agenda

Renovatie Jistrumer zuiltjes
De bekende zuiltjes die wat bleek en vies werden, zijn in opdracht van DB door Minse Dijkstra schoon gemaakt
en opgeknapt. Één zuiltje moet nog worden rechtgezet.

Samenvoeging scholen/realisatie MFA
De beide Jistrumer basisscholen zullen vanaf schooljaar 2019-2020 worden samengevoegd. In onze visie is dat

ook een kans om de gebouwensituatie onder de loep te nemen(nieuwbouw is zeer wenselijk) en dat te combi-
neren met de realisatie van een Multi Functionele Accommodatie(MFA). Hiervoor heeft de door DB ingestelde

werkgroep plannen gemaakt, is ze regelmatig in gesprek met de gemeente en zit ze ook om tafel met alle Jistru-
mer verenigingen.

Snelvaargebied Burgumermar
In 2018 werd bekend dat de provincie(college GS) besloten heeft om het snelvaren op het Burgumermar tijdens
een 2 jaar durende pilot weer toe te staan. Dit besluit is inmiddels goedgekeurd door provinciale staten. Vanaf
15 juni tot en met 15 september tussen 10.00 en 18.00 snel worden gevaren op het zuidelijk gedeelte van de
Burgumermar. Eerder hadden wij aangeven dat wij niet faliekant tegen het snelvaren zijn maar dat het onder
strikte voorwaarden zou kunnen worden toegestaan op het zuidwestelijk deel van het meer. Daar is de kans het
kleinst dat snelvaren tot overlast leidt in de omliggende dorpen.

Dorpsavond
De dorpsavond waarbij onze Jistrumer toneelvereniging de Snieskeppers na vele maanden van voorbereiding
het door hen ingestudeerde toneelstuk opvoert, wordt gesponsord en ondersteund door dorpsbelangen. Helaas

was de dorpsavond in 2018 op vrijdagavond maar we streven ernaar deze terug te brengen naar de zaterdag-
avond. Met de opbrengst van de verloting compenseren wij deels de kosten van de dorpsavond.

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen

De ledenvergadering werd in 2018 redelijk bezocht. Tijdens deze jaarlijkse vergadering doet bestuur dorpsbe-
langen verslag van alle ondernomen activiteiten, voortgang projecten, contacten gemeente en de financiële

staat van de vereniging en de diverse commissies die dorpsbelangen in meer of mindere mate ondersteunt.

Overleg andere Dorpsbelangen en plenair overleg B&W

Ook in 2018 hebben wij overleg gehad met alle andere besturen van Dorpsbelangen van de dorpen in Tytsjerk-
steradiel. Dit keer kwamen onderwerpen aan bod als de woonvisie, het glasvezelnetwerk, participatie(zorg), om-
gang DB’s met gemeente, infrastructuur, etc en worden uiteindelijk op de agenda gezet van het jaarlijks overleg

tussen DB’s en het college van B&W.

Helptsjinst

Bij dit “zorgloket” kunnen mensen zich kunnen aanmelden die op de één of andere manier hulp nodig heb-
ben. Dit kan een bezoek zijn in het ziekenhuis, hulp voor in de tuin of zomaar een kopje koffie met een goed

gesprek. Er wordt (nog) geen intensief gebruik gemaakt van de helptsjinst. Wel maken steeds meer mensen
gebruik van de mogelijkheid om tegen een lage eigen bijdrage één keer per maand een gezamenlijke maattijd
te nuttigen(mei elkoar ite).

Boartersplakken Jistrum

In Jistrum zijn er twee boartersplakken die op financiële steun van de gemeente kunnen rekenen voor onder-
houd en vervanging van speeltoestellen. Deze staan in de Geasten en op het plein van OBS It Iepen Stee. Aan-
vragen voor herstel/beheer kunnen door de coördinatoren van de boartersplakken bij dorpsbelangen worden

ingediend. Dat was in 2018 ook weer het geval.

Ondersteuning diverse commissies

 •  Jeugdsoos/Tinte commissie: de jeugdsoos heeft zich ontwikkeld tot een onmisbare voorziening voor de jon-
  gere jeugd in het dorp en organiseert elk jaar diverse activiteiten. De jeugdsoos bedruipt zich helemaal zelf
 • en onze inbreng is beperkt tot financiële controle.
  Rinnocht Jistrum: onze inbreng is hier ook zeer beperkt. De commissie organiseert dit mooie evenement
  geheel zelfstandig i.s.m. met vele vrijwilligers. In 2018 alweer voor de 10e
  keer.
 •  Intocht Sinterklaas: elk jaar weet de Sinterklaascommissie op een originele manier de intocht van Sinter-
  klaas gestalte te geven. DB geeft hiervoor elk jaar een financiële bijdrage
 • Feestcommissie: hoewel geen dorpsfeest in 2018, ondersteunen wij deze commissie met een financiële bij-
  drage.
 • Kickstart: dit pop-evenement werd in 2018 voor de 5e en laatste keer georganiseerd.                                      Net als voorgaande jaren heeft DB dit financieel ondersteund.

Oudejaarsviering en carbidschieten
Bij de gemeente hebben we een vergunning aangevraagd voor het carbidschieten en de fam. Broersma bereid

gevonden hiervoor het stuk land aan de Meren ter beschikking te stellen. Daarnaast hebben we wat versnape-
ringen ter beschikking gesteld en de boel daags erna opgeruimd.

en laatste keer georganiseerd.Net als voorgaande ja-
ren heeft DB dit financieel ondersteund.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *